Algemene voorwaarden Experience Events B.V.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

– Statutaire naam van de onderneming: Experience Events B.V.
– Vestigingsadres: Ambachtsweg 28, 1271 AM Huizen
– Telefoonnummer: +31 (0)85-4897654
– E-mail adres: info@experienceevents.nl
– KvK nummer: 60564865
– BTW nummer: NL853963435B01

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Experience Events B.V. en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 60564865.
Experience Events B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Experience Events B.V., gevestigd te Huizen (Ambachtsweg 28, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 60564865).
Vertegenwoordiger van Experience Events B.V.: degenen die uit naam van Experience Events B.V. optreden bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs of (bege)leiders.
Aanbod: het aanbod van Experience Events B.V., al dan niet via haar website, tot het aangaan van een activiteit, evenement, of tot het kopen van een cadeaubon.
Cadeaubon: een waardebon waaruit na verzilvering binnen de geldige termijn voor het aangewezen aantal personen de mogelijkheid voortvloeit voor deelname aan op de het document gespecificeerde activiteiten of evenementen, die in naam van Experience Events B.V. zijn georganiseerd.
Activiteit: (I) een actieve bezigheid die door Experience Events B.V. wordt georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, (II) diensten of het bieden van faciliteiten en andere werkzaamheden die door Experience Events B.V. ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
Evenement: een door Experience Events B.V. georganiseerde of aangeboden combinatie van activiteiten en horecafaciliteiten met daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een activiteitenprogramma.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van derden een cadeaubon aanschaft, dan wel een overeenkomst aangaat met Experience Events B.V. tot het aangaan van een evenement, activiteit, of tot het gebruikmaken van materieel van Experience Events.
Opdrachtnemer / leverancier: de aanbieder van activiteiten, evenementen, producten of diensten die
Experience Events B.V. levert en verkoopt, waarbij met de verkoop van producten, zoals cadeaubonnen, de rol van leverancier opgenomen wordt.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Experience Events B.V..
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Experience Events B.V. zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een activiteit of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen de kosten die aan de overeenkomst verbonden zijn.
Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit en horecazaken of het evenement, de eventuele premies van verzekeringen die door Experience Events B.V. die ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers worden afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten.
Extra afgenomen diensten: alles wat door Experience Events B.V. in overleg, al dan niet schriftelijk overeengekomen, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of opdracht bevestiging eenduidig vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/ of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdracht bevestiging eenduidig vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd, wordt beschouwd als extra afgenomen dienst(en).

2. Werkingssfeer/ Toepasselijkheid
2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Experience Events B.V. van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst tussen leverancier en de gerechtigd afnemer strekt tot levering van zaken en/ of het verrichten van diensten. Daaronder vallen alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, producten en diensten die door of namens Experience Events B.V., worden aangeboden, gedaan of aangegaan.
2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door, het aangaan van een overeenkomst met Experience Events B.V., door het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel door het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag. Indien de opdrachtgever optreed namens of in opdracht van derden, is de opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan deze derden uit te reiken c.q. bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden.
2.3 Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Ieder aanbod of offerte van Experience Events B.V., in welke vorm dan ook, is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Experience Events B.V. aan te gaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.
3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Experience Events B.V. en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, deelnemers inbegrepen, aan Experience Events B.V. te melden, voor zover deze zijn verzocht door Experience Events B.V. en die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische of conditionele bijzonderheden.
3.5 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Experience Events B.V, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Experience Events B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Experience Events B.V. of een vertegenwoordiger van Experience Events B.V. een geldig identiteitsbewijs of een ander voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.
3.7 Op alle voor intellectuele eigendommen, het auteursrecht en beeldrechten in het bijzonder vatbare zaken die door de opdrachtnemer/ leverancier of door betrokken derden aan opdrachtgever al dan niet via de website beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. De opdrachtgever en/ of afnemer verplicht zich om alle betreffende gegevens, die hem door opdrachtnemer/leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten te respecteren inzake het intellectuele eigendom in het algemeen. Tevens is de opdrachtgever/ afnemer verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijke beschermd werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op het eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de opdrachtgever aan de deelnemers verstrekt, gelden eveneens de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op de opdrachtgever rusten. Enkel en alleen middels een schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.

4. Prijs
4.1 Experience Events B.V. publiceert halfjaarlijks een overzicht van de aangeboden activiteiten en evenementen en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt Experience Events B.V. een offerte uit voor een evenement of activiteit. Het staat Experience Events B.V. vrij om tijdelijk evenementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
4.2 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. Alle prijzen zijn genoemd in Euro’s exclusief B.T.W en exclusief verzend- en administratiekosten, (tenzij het aanbod anders vermeldt of) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 De prijzen van Experience Events B.V zijn vrijblijvend en daarmee behoudt zij zich het recht voor na datum van totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst, tot 14 dagen voor datum van de activiteit of het evenement het overeengekomen bedrag van met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten. Dergelijke kostenverhogende of verlagend factoren kunnen voortvloeien uit wijzigingen op het gebied van brandstofkosten, verschuldigde heffingen, loonkosten, assurantiepremies, prijsstijgingen door muntfluctuaties, en vergelijkbare kosten. Experience Events B.V. is verplicht een prijswijziging zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen. De opdrachtgever heeft alsdan het recht de prijswijziging af te wijzen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is verplicht Experience Events B.V. zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft Experience Events B.V. de bevoegdheid de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding op te zeggen. De opdrachtgever heeft recht op teruggave van het reeds betaalde deel van het bedrag van de overeenkomst en op kwijtschelding van het overige.
4.4 Indien de overeenkomst ten behoeve van een groep personen wordt gesloten, brengt Experience Events B.V. de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening. In het geval dat het aantal personen dat uiteindelijk het product, de activiteit, het evenement, of andere dienst van de Opdrachtnemer/Leverancier afneemt lager is dan het opgegeven of overeengekomen aantal, vindt geen restitutie plaats door Experience Events B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
4.5 Het staat Experience Events B.V. vrij voor of bij aanvang van de activiteit of het evenement een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggestort onder inhouding van al hetgeen Experience Events B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.
4.6 Kosten die daarbij niet tot het bedrag van de overeenkomst behoren, waaronder mede begrepen prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komen, worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
4.7 Voor deelname aan het sportwagen (Ferrari, Lamborghini en Porsche) rijden is een volwaardig rijbewijs B verplicht en dient de deelnemer minimaal 20 jaar oud te zijn. Experience Events houdt zich het recht voor de sportwagen ritten te annuleren in geval van slechte weersomstandigheden (onder andere mist, zware regenval, sneeuw, gladheid of andere rijtechnische redenen). In dit geval zal de overeengekomen rit op een in overleg nader te bepalen tijdstip worden verreden. Bij het rijden in een Audi R8, Aston martin, Ferrari, Lamborghini en Porsche is 2500 euro eigen risico van toepassing.

5. Betaling
5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dient volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch/via internet vóór aanvang van de activiteit of het evenement te gebeuren. Experience Events B.V. heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Experience Events B.V. aan te geven datum te verlangen. Bij betaling van extra kosten, ontstaan uit extra afgenomen diensten, geld dat de datum van facturering van nacalculatie van belang is. De voldoening van de betreffende factuur dient binnen 14 dagen plaats te vinden.
5.2 Alle betalingen geschieden ten kantore van Experience Events B.V. of op een door Experience Events B.V. opgegeven rekeningnummer of op een andere door Experience Events B.V. aangegeven wijze. Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen, staat het nog verschuldigde bedrag niet in verband met de te leveren prestatie. Dit geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Indien de opdrachtgever, niet binnen de overeengekomen termijn dan wel vóór de overeengekomen datum volledig heeft betaalt is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 Experience Events B.V. is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te schorten of na opzegging zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Experience Events B.V. gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Experience Events B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft zijn terstond opeisbaar.
5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Experience Events B.V. een rente verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus de kosten die hieraan verbonden zijn, vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.
5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan € 70, is de vergoeding € 70. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt aangevangen.

6. Cadeaubonnen
6.1 Betaling van door Experience Events B.V. georganiseerde activiteiten of evenementen kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door Experience Events B.V., of door Experience Events B.V. geaccepteerde partners uitgegeven geldige cadeaubonnen.
6.2 Cadeaubonnen kunnen schriftelijk, telefonisch dan wel via Internet worden aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door Experience Events B.V. aangegeven wijze en onder opgave van door Experience Events B.V. gevraagde persoonsgegevens.
6.3 Cadeaubonnen worden door Experience Events B.V. per post verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres, na ontvangst door Experience Events B.V. van het overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd met de verzendingskosten, op een door Experience Events B.V. opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.
6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een verzoek te doen aan Experience Events B.V. op de door Experience Events B.V. aangegeven wijze.
6.5 Cadeaubonnen blijven 9 maanden na de datum van afgifte daarvan geldig (tenzij een ander termijn is afgesproken, dit dient op schrift te staan). Indien cadeaubonnen niet binnen die periode worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
6.6 Indien cadeaubonnen niet binnen 9 maanden na afgifte worden verzilverd, kan de geldigheid met eenzelfde periode worden verlengd tegen betaling van 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
6.7 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
6.8 Ingeval de opdrachtgever van aankoop van een bon deze indient wanneer deze is verlopen, is dit op eigen risico. Experience Events B.V. is gerechtigd het gehele aankoop bedrag terug te vorderen bij de opdrachtgever in geval deze bij een partner van Experience Events B.V. (zoals reseller) heeft gekocht. De opdrachtgever zal dan zelf aanspraak moeten doen bij de betreffende derde partij om het onverschuldigde deel van het aankoop bedrag terug te vorderen.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement verzoeken de
overeenkomst te wijzigen (daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). Experience Events B.V. zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hieraan medewerking verlenen. Indien Experience Events B.V. niet in staat is het verzoek te honoreren, zal Experience Events B.V. dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen. Terzake van de organisatiekosten voor de wijziging is de opdrachtgever minimaal € 70 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit of het evenement deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet op risico van opdrachtgever voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen, om aan de activiteiten of het evenement deel te mogen nemen.

8. Wijzigingen door Experience Events B.V.
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Experience Events B.V. gerechtigd de aangeboden activiteit of het aangeboden evenement aan te vullen, te wijzigen, of te annuleren. Indien mogelijk geeft Experience Events B.V. de opdrachtgever onverwijld, als aanbod, een alternatief, dat het specifieke karakter van de activiteit of het evenement zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit of evenement, of indien de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, dient dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 8 dagen vóór de datum waarop de activiteit of het evenement plaatsvindt aan Experience Events B.V. te melden. Ingeval geen overeenstemming mogelijk is, behoudt Experience Events het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.
8.3 De activiteit of het evenement zal ook met slecht weer doorgang vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Experience Events B.V. zal zich bij slecht weer inspannen de activiteit of het evenement zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de activiteit of het evenement blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden.
Bij vliegactiviteiten kan er ter plaatse last-minute worden gecanceld wanneer de piloot de omstandigheden als gevaarlijk betiteld. In dit geval heeft Experience Events B.V. de richtlijn van de piloot te volgen en klanten te annuleren. U heeft dan ten alle tijden recht om uw belevenis later alsnog te volgen, u heeft hiervoor maximaal 1 jaar de tijd. In de wintertijd wordt er niet gevlogen en kan uw wachttijd langer duren om deel te nemen. Restitutie bij vliegactiviteiten wegens annuleren ivm veiligheid is niet van toepassing, u dient dan een nieuwe afspraak te maken.
8.4 Wijzigingen, zoals genoemd in Artikel 8 kunnen eveneens te maken hebben met de onhebbelijkheden van fijnemechanica, of weersomstandigheden.

9 Annulering door de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien Experience Events B.V. daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de pdrachtgever, wordt daarbij niet gegarandeerd dat in voorkomende gevallen schade zal worden uitgekeerd.
9.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief, gericht aan Experience Events B.V. De datum van ontvangst van de brief door Experience Events B.V. geldt als annuleringsdatum.
9.3 Bij annulering van een deelnemer, evenement of activiteit(en), al dan niet in context van de verzilvering van een cadeaubon, waaronder in deze Algemene Voorwaarden ook wordt begrepen een verzoek tot het verplaatsen van de activiteit of het evenement naar een andere datum, door de opdrachtgever, is (hij) diegene in ieder geval het volgende verschuldigd aan Experience Events B.V.:
− bij annulering tot 60 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door Experience Events B.V. gemaakte kosten, welke in (alle) deze gevallen tenminste € 70,- zullen bedragen;
− bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 50% van de prijs van het evenement of de activiteit;
− bij annulering van 30 dagen tot 14 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 70 % van de prijs van het evenement of de activiteit;
− bij annulering van 14 dagen tot 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 90% van de prijs van de activiteit of het evenement;
− bij annulering vanaf 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 100% van de prijs van de activiteit of het evenement.
Ingeval de deelnemers, zonder te annuleren, niet aanwezig zijn bij aanvang van de activiteit of het evenement, blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd. Bij annulering van een cadeaubon is eveneens artikel 6.7 van belang.

10 Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van interne en externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Experience Events B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Experience Events B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
10.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Experience Events B.V. opgeschort.
10.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Experience Events B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4. Indien Experience Events B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

11 Ontbinding door Experience Events B.V.
11.1 Experience Events B.V. heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen Experience Events B.V. en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. Experience Events B.V. is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.
11.2 Bij opzegging door Experience Events B.V. als hiervoor bedoeld, heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Experience Events B.V. zal zich inspannen de opdrachtgever een activiteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou plaatsvinden.
11.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, geven Experience Events B.V. het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Experience Events B.V. kan in dat geval de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Experience Events B.V. aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Experience Events B.V. heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die Experience Events B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft, worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.)
11.4 Bij ernstige tekortkomingen gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waar wegens het handelen of het niet handelen van de deelnemers of opdrachtgever spoedeisende maatregelen getroffen dienen te worden, zoals bij het oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, geeft Experience Events B.V. het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder heeft zij recht op terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Experience Events B.V. kan in dat geval de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Experience Events B.V. aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Experience Events B.V. heeft tevens recht op volledige vergoeding van alle gemaakte kosten en geleden schade. Alle bedragen die Experience Events B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft, worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.
11.5 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, er beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is Experience Events B.V. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen en worden alle bedragen, die Experience Events B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

12 Verplichtingen van Experience Events B.V.
12.1 Experience Events B.V. is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever, op grond van de overeenkomst en de publicaties van Experience Events B.V., redelijkerwijs mocht hebben.
12.2 Experience Events B.V. is, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, met name indien de activiteit of het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is Experience Events B.V. tot verlening van hulp en bijstand verplicht, voor zover dat redelijkerwijs van Experience Events B.V., verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
12.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de activiteit of het evenement en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
12.4 Experience Events B.V. is bevoegd (delen van) de activiteit of het evenement door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.

13 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers
13.1 De opdrachtgever is verplicht, voor de totstandkoming van de overeenkomst, persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan Experience Events B.V. te melden, voor zover deze worden gevraagd door Experience Events B.V. of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan een activiteit of evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van Experience Events B.V. getoond dient te worden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Experience Events B.V. zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Experience Events B.V. gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
13.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit of het evenement een ongevallen- en/ of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien Experience Events B.V. daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voorkomende gevallen schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
13.3 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Experience Events B.V. of een vertegenwoordiger van Experience Events B.V. een geldig identiteitsbewijs of een ander voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen. Experience Events B.V. heeft het recht, om de betreffende deelnemer(s) die daartoe niet in staat zijn, uit te sluiten van deelname of van verdere deelname aan de activiteit/ het evenement, wanneer zulks noodzakelijk mocht zijn.
13.4 De deelnemers en wanneer daar sprake van is, diens vertegenwoordiger, zijn verplicht tot het navolgen van de aanwijzingen van Experience Events B.V. of door Experience Events B.V. ingezette derden om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit of het evenement te bevorderen.
13.5 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Experience Events B.V. of diens vertegenwoordiger. De deelnemer stelt Experience Events B.V. of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit of het evenement, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit of het evenement overdragen aan de vertegenwoordiger van Experience Events B.V. en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. Experience Events B.V. is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of deelnemer in rekening te brengen.
13.6 De deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit of het evenement aanwezig te zijn op de aangegeven locatie. Experience Events B.V. zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de activiteit of het evenement volgen. In het uiterste geval kunnen om die reden (onderdelen van) activiteiten of evenementen worden ingekort of vervallen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds betaalde bedragen.
13.7 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit of het evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Experience Events B.V. of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit of het evenement worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.
13.8 Experience Events B.V. behoudt zich het recht voor om beeldopnamen die tijdens de activiteit of het evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij Experience Events B.V. worden ingediend.
13.9 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de opdrachtgever of de deelnemer Experience Events B.V. of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger, dan wel dient deze wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
13.10 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/ zij voldoende in staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen. Bij twijfel dient van te voren worden overlegd met Experience Events B.V., waarbij bepaald wordt, wat de mogelijkheden zijn.

14 Aansprakelijkheid van Experience Events B.V.
14.1 Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Experience Events B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
14.2 Experience Events B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften;
− ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting;
− onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het zich niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
− handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
− omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van Experience Events B.V. en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan Experience Events B.V. kunnen worden toegerekend;
− vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.
14.3 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht een passende annulerings- en ongevallen-verzekering af te sluiten. Experience Events B.V. aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan, uit hoofde van een annulerings- of ongevallenverzekering.
14.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Experience Events B.V. en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
14.5 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Experience Events B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Experience Events B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Experience Events B.V. onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
14.6 Experience Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade, of gevolgschade die te wijten is aan, maar niet uitsluitend tot, de onhebbelijkheden van fijnemechanica, of weersomstandigheden. Hieronder vallen eveneens gemaakte kosten voor overnachting om aan de betreffende dienst deel te nemen.
14.7 Experience Events B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.
14.8 Experience Events B.V. is een aanbieder van meerdere events, bij de volgende activiteiten is er een eigen risico van toepassing bij schade die gemaakt wordt door bestuurder en verwijtbaar is. Het eigen risico bedraag bij schade bij de slipcursus € 1.000,- en bij de sportwagens € 2.500,- Deze bedragen zijn exclusief BTW. Is de schade lager dan het eigen risico, dan wordt de werkelijke schade verhaald op de bestuurder.
14.9 Experience Events B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen en dergelijke op haar website en de inhoud van andere websites waarnaar Experience Events B.V. via links, niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens.

15 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemers
15.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens Experience Events B.V. aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel die worden veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
15.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Experience Events B.V. voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

16 Klachten
16.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Experience Events B.V. of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen.
16.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Experience Events B.V. Heeft de activiteit of het evenement geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke datum van de activiteit of het evenement.
16.3 Iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, vervalt bij niet tijdige melding, doch in ieder geval na 1 jaar na afloop van de activiteit of het evenement of, indien deze geen doorgang heeft gevonden, na 1 jaar na de oorspronkelijke datum daarvan.
16.4 Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.
16.5 Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Partijen verplichten zich als dan in te stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomen.

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechter te Amsterdam.